VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

 

 

 I. Všeobecné ustanovenia 

1.1 MPDESIGN s.r.o. (ďalej len ako prevádzkovateľ)  prevádzkuje ferklik.com, ktorý je miestom, prostredníctvom ktorého prevádzkovateľ sprostredkováva používateľovi obsah. 

1.2 Poskytovateľ nevystupuje ako predajca sortimentu, ale ako poskytovateľ platformy, ktorá slúži na prezentáciu od používateľov. 

 

II. Registrácia, kategorizácia používateľov

2.1 Vstupom alebo iným použitím ferklik.com sa osoba stáva a zaraďuje do kategórie používateľov v zmysle týchto obchodných podmienok (ďalej ako používatelia). 

2.2 Povinnosťou používateľa je oboznámiť sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pričom používaním ferklik.com súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a je povinný ich dodržiavať v celom rozsahu. 

2.3 Používatelia sa v rámci portálu ferklik.com delia do nasledovných kategórií: 

2.3.1. Používateľ – Návštevník

a) nemá povinnosť registrovať sa na portáli ferklik.com

b) neprezentuje sa na portáli ferklik.com
c) disponuje prístupom k obsahu portál ferklik.com

2.3.2 Používateľ – Registrovaný návštevník

a) má povinnosť zaregistrovať sa na portáli ferklik.com a to vytvorením osobného účtu 
b) má povinnosť poskytnúť presné, úplne a aktualizované informácie. V prípade ak dôjde k porušeniu tejto povinnosti je poskytovateľ oprávnený okamžite zrušiť jeho účet
c) edituje svoj profil, vrátane titulnej fotky a obrázka svojej identity (logo, vlastná fotografia)
e) nemá oprávnenie prostredníctvom portálu ferklik.com ponúkať služby s výnimkou predaja bazárových vecí 
f) disponujeme prehľadmi, štatistikami z„cashback“, „pochváľ nákup“, predajov a provízií

 

III.   Práva a povinnosti používateľov 

 

3.1 Používateľ je povinný sa oboznámiť s týmito obchodnými podmienkami a prehlasuje, že s týmito súhlasí. 

3.2 Používateľ je povinný dodržiavať pravidlá obsiahnuté v tomto článku. 

 

 

Podmienky poskytovania služby„cashback“, „pochvaľ nákup“ a finančná odmena 

 

IV.(A) Podmienky poskytovania “cashback” 

4.1 Používateľ – registrovaný návštevník sa musí prihlásiť k svojmu účtu na www.affilpro.com, pričom musí povoliť používanie cookies vo svojom internetovom prehliadači. 

4.2 Používateľ – registrovaný návštevník sa na internetovú stránku používateľa – profesionála  preklikáva prostredníctvom ferklik.com  -cez button „Do obchodu“ a tento môže byť umiestnený v katalógu „Obchody cashback“ v konkrétnom obchode, v ktorom má Používateľ – registrovaný návštevník záujem o kúpu tovaru alebo služby alebo v katalógu „Produktov“ a to konkrétne pri produkte, ktorý má záujem kúpiť, ako aj v profile používateľa – profesionála.  

4.3 Používateľ – registrovaný návštevník uskutoční objednávku alebo nákup pod svojim menom a na svoj účet u návštevníka - profesionála a ten mu objednávku alebo nákup potvrdí.  

4.4 Poskytovateľ na základe uskutočnenej objednávky alebo nákupu používateľom – registrovaným návštevníkom obdrží od používateľa - profesionála províziu. 

4.5 Používateľovi -  registrovanému návštevníkovi vzniká nárok na vyplatenie finančnej odmeny zo strany Poskytovateľa, za podmienok v týchto Všeobecných obchodných podmienkach uvedneých a vo výške ktorá je uvedená v kampani používateľa – profesionála.  

4.6 Po splnení vyššie uvedených podmienok bude Používateľovi – registrovanému návštevníkovi zo strany Poskytovateľa uskutočnená výplata finančnej odmeny a to formou bezhotovostnej platby v prospech účtu Používateľa – registrovaného návštevníka.  

4.7 Výplata finančnej odmeny sa uskutočňuje výlučne iba v zákonných peniazoch Slovenskej republiky. 

4.8 Výplata finančnej odmeny bude vykonaná iba v prípade, že celková suma v profile Používateľa – registrovaný návštevník v čase výplaty bude väčšia alebo sa bude rovnať sume minimálnej výplaty 20 €. Používateľ – registrovaný návštevník si o výplatu finančnej odmeny požiada cez rozhranie webovej aplikácie na www.ferklik.com. 

4.9 K vyplateniu finančnej odmeny zo strany Poskytovateľa Používateľovi – registrovanému návštevníkovi nedôjde najmä v nasledovných prípadoch: 

  • Používateľ – profesionál neuhradil Poskytovateľovi províziu, ktorá súvisí s transakciou Používateľa – registrovaný návštevník  
  • Províziu vyplatenú Používateľom - profesionálom nie je možné spárovať s profilom Používateľa – registrovaného návštevníka 
  • Provízia, ktorú vyplatil Používateľ- profesionál Poskytovateľovi je spárovaná s účtom Používateľ – registrovaný návštevník, ktorý už neexistuje 
  • V prípade porušenia týchto Všeobecných obchodných podmienok zo strany Používateľa registrovaný návštevník  
  • Používateľ – registrovaný návštevník sa viackrát zaregistroval na ferklik.com

 

IV.(B) Podmienky poskytovania „pochvaľ nákup“ 

4.1 Používateľ – registrovaný návštevník sa musí prihlásiť k svojmu účtu na ferklik.com, pričom musí povoliť používanie cookies vo svojom internetovom prehliadači.

4.2 Používateľ – registrovaný návštevník vyhľadá používateľa  profesionála kde cez button „ Pochváľ nákup“ vyhotoví prostredníctvom ferklik.com príspevok na sociálnu sieť, kde vloží fotografiu zakúpeného tovaru alebo nahrá originálnu fotku tovaru z e-shopu z ktorého si tovar kúpil, napíše referenčný text, od ktorého tovar zakúpil alebo, ktorý mu poskytol službu. Následne sa vytvorí odkaz na e-shop Používateľa – profesionála a týmto momentom sa z neho stáva affiliate odkaz. Používateľ – registrovaný návštevník určuje  na ktorých sociálnych sieťach sa má príspevok zobrazovať.  

4.3 Ak na vytvorený odkaz podľa bodu 4.2 týchto Všeobecných obchodných podmienok klikne priateľ používateľa, fanúšik registrovaného návštevníka na časovej osi sociálnej siete alebo ak takýto odkaz vyhľadá akýkoľvek návštevník internetovej siete cez ľubovoľný vyhľadávač, prekliká sa do e-shopu Používateľa – profesionála a následne uskutoční objednávku alebo nákup pod svojím menom a na svoj účet a zo strany Používateľa – profesionála dôjde k potvrdeniu objednávky alebo nákupu má Používateľ – registrovaný návštevník nárok na jednorazovú percentuálnu výšku provízie za každú osobu, ktorá sa cez takto ním vytvorený odkaz preklikne do toho – ktorého e-shopu a tento potvrdí jeho objednávku alebo nákup. Tento odkaz je v internetovej sieti umiestnený natrvalo a je teda založený predpoklad o pravidelnosti vyhľadávania a provízie v zmysle tohto bodu budú poskytované až do doby pokiaľ Používateľ – registrovaný návštevník takýto odkaz nezmaže.  

4.4 Poskytovateľ na základe uskutočnených objednávok a nákupov cez affiliate odkaz opísaných v bode 4.2 a 4.3  obdrží od Používateľa - profesionála províziu.  

4.5 Používateľovi -  registrovanému návštevníkovi vzniká nárok na vyplatenie finančnej odmeny zo strany Poskytovateľa, za podmienok v týchto Všeobecných obchodných podmienkach uvednených a vo výške, ktorá je uvedená v kampani používateľa – profesionála.  

4.6 Po splnení vyššie uvedených podmienok bude Používateľovi – registrovanému návštevníkovi zo strany Poskytovateľa uskutočnená výplata finančnej odmeny a to formou bezhotovostnej platby v prospech účtu Používateľa – registrovaného návštevníka.  

4.7 Výplata finančnej odmeny sa uskutočňuje výlučne iba v zákonných peniazoch Slovenskej republiky. 

4.8 Výplata finančnej odmeny bude vykonaná iba v prípade, že celková suma v profile Používateľa – registrovaný návštevník v čase výplaty bude väčšia alebo sa bude rovnať sume minimálnej výplaty 20 €. Používateľ – registrovaný návštevník si o výplatu finančnej odmeny požiada cez rozhranie webovej aplikácie na ferklik.com

4.9 K vyplateniu finančnej odmeny zo strany Poskytovateľa Používateľovi – registrovanému návštevníkovi nedôjde najmä v nasledovných prípadoch: 

  • Používateľ – profesionál neuhradil Poskytovateľovi províziu, ktorá súvisí s transakciou Používateľa – registrovaný návštevník  
  • Províziu vyplatenú Používateľom - profesionálom nie je možné spárovať s profilom Používateľa – registrovaného návštevníka 
  • Provízia, ktorú vyplatil Používateľ- profesionál Poskytovateľovi je spárovaná s účtom Používateľ – registrovaný návštevník, ktorý už neexistuje 
  • V prípade porušenia týchto Všeobecných obchodných podmienok zo strany Používateľa registrovaný návštevník  
  • Používateľ – registrovaný návštevník sa viackrát zaregistroval na ferklik.com

4.10 Poskytovateľ poskytne Používateľovi – registrovaný návštevník  bonus 2 € za registráciu na ferklik.com, ktorý mu bude vyplatený na jeho bankový účet a to v najbližšej výplate, ktorá musí mať hodnotu minimálne 4 €, ktoré boli získané z nákupov.  

 

 

VPráva a povinnosti Prevádzkovateľa

 
 
5.1 Prevádzkovateľ je výhradne zodpovedný len za správu internetovej stránky ferklik.com, správne zobrazovanie textov, fotografií a jej správne fungovanie.  
 
5.2 Prevádzkovateľ je oprávnený použiť fotografie obsahu používateľov za účelom prezentácie webu ferklik.com. 
 
5.3 Pre prípad porušenia týchto obchodných podmienok zo strany používateľa je prevádzkovateľ oprávnený obmedziť práva používateľa  alebo rozsah služieb poskytovaných používateľovi, ako aj znemožniť používateľovi prístup na ferklik.com a akékoľvek užívanie služieb tu dostupných. 
 
5.4 Používateľ berie na vedomie, že poprevádzkovateľ mu nezaručuje bezchybné fungovanie portálu, že obsah vkladaný na ferklik.com bude nepretržite dostupný, úplný, presný a správny a neporušujúci všeobecné záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. 
 
5.5 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť činnosť webovej stránky ferklik.com a to bez udania dôvodu, pričom registrovaným používateľom nevzniká akýkoľvek peňažný alebo nepeňažný nárok. 
 
5.6 Prevádzkovateľ je pre prípad nadobudnutia podozrenia o porušovaní všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky oprávnený poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní všetky jemu známe údaje o osobe Používateľa.  
 
 

 VI. Ochrana osobných údajov

6.1 Užívateľ a inzerent udeľujú súhlas so zaradením všetkých osobných údajov ako aj ďalších získaných údajov do databázy ferklik.com a s ich spracovaním. 
 
6.2 Osobné údaje sa budú spracovávať na obchodné a marketingové potreby spoločnosti. 
 
6.3 Súhlas sa poskytuje až do odvolania súhlasu. Dotknutá osoba berie na vedomie, že má práva podľa zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. 
 
6.4 ferklik.com sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. 
 
6.5 Podmienky ochrany osobných údajov sú obsiahnuté v samostatnom dokumente dostupnom na adrese  https://www.ferklik.com/sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Obchodných podmienok. Súhlasom s týmito Obchodnými podmienkami súhlasí používateľ tiež s uvedenými Podmienkami o ochrane osobných údajov. 
 

VII. Cookies 

7.1 Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa nahrajú na pevný disk počítača len na základe povolenia. V prípade súhlasu sa text nahrá do súboru malých rozmerov. 
 
7.2 Cookies uľahčujú analýzu navigácie na internete, rozpoznajú, keď niekto navštívi nejakú webovú stránku, umožňujú internetovým aplikáciám odosielať informácie jednotlivým používateľom. 
 
7.3 V súvislosti s týmto sa zo stránok nezískavajú žiadne osobné údaje používateľov. 
 
7.4 Cookies sa nepoužívajú na prenos informácií osobného charakteru, trvalé súbory cookies akéhokoľvek typu, alebo systémy na sledovanie používateľov. 
 
 

VIII. Platobné podmienky 

8.1 Spôsoby platby sú prepojené s platobnou bránou spoločnosti gopay.com, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. 
 
8.2 Čísla platobných kariet, kreditných kariet a hesiel k elektronickému bankovníctvu používateľ zadáva prostredníctvom zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti gopay.com. 
 
8.5 V prípade akýchkoľvek zmien bude používateľ informovaný na jeho emailovú adresu. 
 
8.6 Odberateľ z členských štátov EÚ je povinný uviesť svoje IČ DPH, nakoľko má povinnosť registrácie pred prijatím služby. Pokiaľ nám klient neposkytne platné IČ DPH pristúpime k zdaneniu služby slovenskou sadzbou DPH 20%. 
 
 
 IX. Záverečné ustanovenia 
 
9.1 Obchodné podmienky uvedené na ferklik.com sa stávajú platnými a účinnými momentom ich potvrdenia, s výnimkou ak je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak. 
 
9.2 Používateľ prehlasuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, rozumie im a výslovne s nimi súhlasí. 
 
9.3 Vzťahy týmito obchodnými podmienkami neupravené sa riadia príslušnými zákonmi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a EU. 
 
9.4 Vzniknuté spory sa zmluvné strany zaväzujú primárne riešiť zmierlivo a mimosúdnou cestou, pokiaľ takáto možnosť aj po vynaloženom úsilí nebude možná, je každá zo zmluvných strán oprávnená riešiť vzniknutý spor na príslušnom súde. 
 
9.5 Akákoľvek časť tohto textu nesmie byť kopírovaná, publikovaná a šírená žiadnym spôsobom a v akejkoľvek podobe bez výslovného súhlasu ferklik.com. 

 

MPDESIGN s.r.o. – ferklik.com, Sládkovičova 1972 , 022 01 Čadca  

 

IČO: 50397028   

DIČ: 2120313602  

IČ DPH: SK2120313602 

 

IBAN: SK54 0900 0000 0051 1593 2679   

e-mail: support@affilpro.com  

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vo vložke č. 56899/Le-